top of page
Search

LẬP KẾ HOẠCH NĂM 2023

Updated: Jan 2

Một năm thành công phụ thuộc bạn làm việc này một cách nghiêm túc.

Chào bạn, thông thường hàng năm Tôi sẽ có một bài viết về lập mục tiêu cho một năm mới. Và đáng nhẽ bài viết này sẽ được tôi chia sẻ vào ngày hôm qua tức là 01/01/2023. Tuy nhiên bình thường theo tôi quan sát, là những ngày đó: một là bạn cùng gia đình thường có những chuyến du lịch hoặc dành thời gian cùng với gia đình đi chơi đâu đó, tôi cũng vậy; hai là cũng sẽ có rất nhiều bạn muốn thực hiện một lời chúc và một bài chia sẻ có ý nghĩa nào đó tới bạn bè của mình nên tôi muốn không gian đó dành cho các bạn.Còn ngày hôm nay Tôi sẽ chia sẻ với các bạn thay vì một chủ đề về mục tiêu tôi sẽ chia sẻ về chủ đề “lập kế hoạch” và theo tôi, nếu bạn làm tốt việc này và thực hiện một cách nghiêm túc nó sẽ quyết định “Bạn là ai trong những năm tới” và tôi tin bạn không muốn đùa giỡn với sự phát triển của bạn trong vài năm tới đúng không?

“Do you have a design in mind for your blog? Whether you prefer a trendy postcard look or you’re going for a more editorial style blog - there’s a stunning layout for everyone.”

You’ll be posting loads of engaging content, so be sure to keep your blog organized with Categories that also allow visitors to explore more of what interests them.Create Relevant Content


Writing a blog is a great way to position yourself as an authority in your field and captivate your readers’ attention. Do you want to improve your site’s SEO ranking? Consider topics that focus on relevant keywords and relate back to your website or business. You can also add hashtags (#vacation #dream #summer) throughout your posts to reach more people, and help visitors search for relevant content.


Blogging gives your site a voice, so let your business’ personality shine through. Choose a great image to feature in your post or add a video for extra engagement. Are you ready to get started? Simply create a new post now.

3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page